Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego OSORNO


DEFINICJE
AdministratorOSORNO Krzysztof Czeczot, ul. Jana Pawła Woronicza 33 lok. 137, 02-640 Warszawa; kontakt z Administratorem: kontakt@bibliaaudio.pl.

Serwis: sklep internetowy OSORNO dostępny pod adresem www.sklep.osorno.pl. W znaczeniu prawnym jest to usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca przeglądanie treści, zawieranie umów sprzedaży na odległość i dokonywanie płatności za zakupione produkty.

Konto: przestrzeń www.sklep.osorno.pl 


Użytkownik Serwisu: każda osoba korzystająca z Serwisu, w tym dokonująca w nim rejestracji lub dokonująca zakupu produktów oferowanych w Serwisie.

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

 RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane: zwane dalej również ”osobą, której dane dotyczą” – każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z działaniem Serwisu.

OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA 

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez wskazany okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w przypadku posiadania jednej z niżej wymienionych podstaw prawnych przewidzianych przepisami RODO, wyłącznie w celach uzasadnionych daną podstawą oraz jedynie zakresie niezbędnym do zrealizowania tych celów.

 1. Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Rejestracja w Serwisie oznacza zawarcie z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W wyniku tej umowy, dla Użytkownika Serwisu zakładane jest Konto w Serwisie.

W tym przypadku dane osobowe Użytkownik Serwisu wykorzystywane są w celu:

 •  założenia dla niego Konta w Serwisie;
 • świadczenia na jego rzecz usługi prowadzenia Konta i zagwarantowania jego obsługi, aby umożliwić mu korzystanie z Konta i wszelkich funkcjonalności dostępnych w Serwisie, w tym składania zamówień i dokonywania zapłaty za nie w drodze elektronicznej;
 • rozwiązywania problemów technicznych, które mogą pojawić się w związku z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu z Konta;
 • obsługi zapytań, zgłoszeń i reklamacji w związku ze świadczeniem usług w drodze elektronicznej;
 • kontaktowania się z Użytkownikiem Serwisu w sprawach związanych ze świadczeniem na jego rzecz usług drogą elektroniczną oraz w sprawach związanych ze złożonymi przez niego za pośrednictwem Konta zamówieniami.  

 W sytuacji, gdy Użytkownik Serwisu składa zamówienie w Serwisie dochodzi między nim a Administratorem do zawarcia umowy sprzedaży produktu. W takiej sytuacji dane osobowe Użytkownika Serwisu są dla Administratora niezbędne w celu:

 •  obsługi i zrealizowania złożonego zamówienia na produkt, w tym również w celu dostarczenia Użytkownikowi Serwisu produktu, tj. wykonania zawartej pomiędzy nim, a Administratorem umowy sprzedaży produktu;
 • zagwarantowania obsługi systemów płatności, korzystając z których można dokonać zapłaty za zamówiony produkt;
 • obsługi reklamacji;
 • obsługi zapytań i zgłoszeń związanych z zawartą umową sprzedaży produktu;
 • kontaktowania się z Użytkownikiem Serwisu w sprawach związanych z zawartą umową sprzedaży produktu.

 2.    Dane osobowe niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 Na tej podstawie Administrator przetwarza dane osobowe dla celów rachunkowych i podatkowych, także w celu wystawienia fakturyna zakupiony produkt i na potrzeby ewentualnych kontroli.

 3.    Dane osobowe niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 Na tej podstawie Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu wówczas, gdy jest to usprawiedliwione jego uzasadnionymi potrzebami, którymi są:

 • obsługa próśb i zapytań kierowanych przez Użytkownika Serwisu w sprawach niezwiązanych bezpośrednio z umowami zawartymi z Administratorem;
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń Administratora lub obrona przed roszczeniami; 
 • prowadzenie przez Administratora działań marketingowych obejmujących promocję własnych produktów i usług;
 • organizowanie konkursów i wydarzeń;
 • monitorowanie świadczonych przez Administratora usług i poprawa ich jakości;
 • monitorowanie i dokonywanie oceny i zainteresowań Użytkowników Serwisu i dopasowywanie produktów i usług do ich potrzeb;
 • prowadzenie statystyk;
 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez Administratora usług.

4.    W każdym innym przypadku podstawą przetwarzania danych przez Administratora jest uprzednio wyrażona przez Użytkownika Serwisu dobrowolna zgoda, a dane osobowe Użytkownika Serwisu wykorzystywane są jedynie w celu i w zakresie określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 Treść zgody na każdorazową czynność tego wymagającą Administrator przedstawia Użytkownikowi Serwisu do zaakceptowania. W chwili obecnej przez Administratora pobierane są zgody na:

 • wysyłanie Użytkownikom Serwisu informacji marketingowych za pośrednictwem e-maila w postaci Newslettera z informacjami o oferowanych przez Administratora produktach, usługach, akcjach promocyjnych oraz wydarzeniach organizowanych przez Administratora;
 • wysyłanie Użytkownikom Serwisu informacji marketingowych drogą telefoniczną, za pomocą sms-a na podany numer telefonu o oferowanych przez Administratora produktach, usługach, akcjach promocyjnych oraz wydarzeniach organizowanych przez Administratora.
 • wysyłanie Użytkownikom Serwisu informacji marketingowych za pośrednictwem e-maila dotyczących ofert zaufanych partnerów Administratora.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH 

1.    W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną z Administratorem w postaci założenia Konta w Serwisie, niezbędne jest podanie przez Użytkownika Serwisu następujących danych:

 • imię i nazwisko, adres email oraz hasło.

Bez podania powyższych danych nie będzie możliwe dokonanie rejestracji w Serwisie. 

2.    W celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktu oferowanego za pośrednictwem Serwisu, a następnie prawidłowego wykonania umowy, niezbędne jest podanie przez Użytkownika Serwisu następujących danych:

 • imię i nazwisko, adres email oraz adres (ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy), numer telefonu.

Bez podania powyższych danych nie będzie możliwe dokonanie zakupu produktu w Serwisie.

3.    W celu dokonania zakupu produktu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, niezbędne jest podanie przez Użytkownika Serwisu następujących dodatkowych danych:

 • nazwy firmy, adresu (ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy) oraz numeru NIP.

Dla zakupu produktu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obowiązek podania powyższych danych wynika z przepisów prawa podatkowego. Bez ich podania nie będzie możliwe dokonanie zakupu produktu w Serwisie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

4.    Za każdym razem gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika Serwisu jej podanie jest dobrowolne.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W celu realizacji wskazanych wyżej celów, w jakich Administrator przetwarza dane osobowe, Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników Serwisu następującym podmiotom:

 •  podmiotom, przy pomocy których Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną i przy pomocy których dochodzi pomiędzy nim, a Użytkownikiem Serwisu do zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz które wspierają Administratora w ich wykonaniu, tj. (i) operatorowi Sklepu Internetowego OSORNO, którym aktualnie jest Shoplo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4 C, (ii) bankom i operatorom płatności umożliwiającym dokonanie płatności w drodze elektronicznej za zamówiony za pośrednictwem Serwisu produkt, (iii) podmiotom, z pomocy których Administrator korzysta aby zrealizować zamówienie złożone za pośrednictwem serwisu, tj. np. firmom kurierskim;
 • pracownikom i współpracownikom Administratora, w tym podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi księgowe i marketingowe lub innym podmiotom, z usług których Administrator korzysta w ramach prowadzonej działalności;
 • organom administracji publicznej i innym publicznym podmiotom, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, w zakresie i w celach z tych przepisów wynikających.

PLIKI COOKIES

 W ramach działalności Serwisu wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym urządzenia Użytkownika Serwisu (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika Serwisu w przypadku ponownego połączenia z Serwisem.

 Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania przez Użytkownika Serwisu z Serwisu, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania z Serwisu, dostosowywanie go do potrzeb i oczekiwań Użytkownika Serwisu, badanie ruchu w ramach Serwisu oraz cele statystyczne.

Pliki cookies pozwalają na wyświetlenie Użytkownikowi Serwisu treści, która może być dla niego bardziej atrakcyjna na podstawie jego dotychczasowych zachowań.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookies mogą też służyć do zbierania informacji w celach handlowych.

Wśród plików cookies, z których korzysta Serwis można wymienić:

 • pliki, które są niezbędne do działania Serwisu; należące do tej kategorii pliki mogą być wykorzystywane na przykład do tych celów, aby zapewnić: utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, zapisanie stanu sesji Użytkownika Serwisu, czy umożliwienie autoryzacji Użytkownika Serwisu;
 • pliki, które poprawiają funkcjonalność Serwisu; należące do tej kategorii pliki mogą być wykorzystywane na przykład do tych celów, aby umożliwić: przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu; przywrócenie sesji Użytkownika Serwisu, czy zapamiętania ostatnio wybranej kategorii produktów;
 • pliki, które wspomagają działania zmierzające do doskonalenia oferty Administratora i wspomagania jego działań marketingowych, należące do tej kategorii pliki mogą być wykorzystywane na przykład w następujących celach: monitorowania ruchu na stronie Serwisu; zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej Serwisu, co umożliwia doskonalenie produktów oferowanych przez Administratora czy badania zapisów na newslettery.

 Użytkownik Serwisu w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu.

 Administrator zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies, niektóre funkcje oferowane przez Serwis mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiązać się to może z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

PROFILOWANIE

Dane osobowe Użytkowników Serwisu Administrator przetwarza również w sposób zautomatyzowany, także dokonując profilowania. Takie zautomatyzowane przetwarzanie nie stanowi jednak i nie będzie stanowić wyłącznej podstawy decyzji podejmowanych wobec osoby, której dane osobowe są przetwarzane i nie będzie wywoływać wobec niej skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na nią wpływać. W przeciwnym wypadku Administrator zwróci się do Użytkownika Serwisu z prośbą o udzielenie stosownej zgody.

Profilowanie, którego Administrator dokonywać będzie również w sposób zautomatyzowany, polegać będzie na analizie preferencji i zainteresowań Użytkowników Serwisu w celu przedstawiania im dostosowanych do nich ofert.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator może przekazać dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które Administrator zebrał w celu zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, tj. przez okres w jakim Użytkownik Serwisu korzysta ze swojego Konta w Serwisie, a także po jej zakończeniu do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Dane osobowe, które Administrator zebrał w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktu zamówionego przez Użytkownika Serwisu za pośrednictwem Serwisu, przetwarzane są przez okres potrzebny do wykonania umowy i dostarczenia produktu, a także po jej wykonaniu do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a danych niezbędnych do wykonania obowiązków przewidzianych w przepisach prawa: księgowych i podatkowych - do czasu upływu terminów określonych w odpowiednich przepisach.

Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą ważnego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby konkursów lub wydarzeń przetwarzane są przez okres ich trwania i okres niezbędny do dokonania rozliczeń podatkowych oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa.

W każdym przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Administratora dla celów rachunkowych i podatkowych dane przetwarzane są przez okres wymagany przez przepisy prawa po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody Użytkownika Serwisu przetwarzane są do czasu jej cofnięcia. 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Administrator gwarantuje, iż przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzegane są wszystkie prawa osób, których dane dotyczą, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności - z RODO. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniausunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Poza tym przysługuje jej prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora jej danych osobowych, prawo zażądania ich przeniesienia, a także prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Szczegółowe uprawnienia przysługujące osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 •  Prawo uzyskania od Administratora potwierdzenia czy dane osobowe danej osoby są przetwarzane, a jeśli tak - prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii.
 • Prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe lub żądania uzupełnienia danych niekompletnych.
 • Prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). Prawo to przysługuje osobie, której dane dotyczą, w następujących przypadkach:
 • gdy jej dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 • gdy cofnęła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania;
 • gdy zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • gdy jej dane osobowe były przez Administratora przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy jej dane osobowe powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • gdy dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.

Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Prawo to przysługuje osobie, której dane dotyczą w następujących przypadkach:

 • gdy zauważy, że jej dane osobowe są nieprawidłowe – wówczas może żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwi się usunięciu przez Administratora jej danych – wówczas może żądać w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy Administrator nie będzie już potrzebował przetwarzać jej danych osobowych do swoich celów, ale będą one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniesie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas może żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw jej sprzeciwu.

 W odniesieniu do tych danych osobowych, które Adminisrator przetwarza na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy oraz gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą może żądać od Administratora przeniesienia swoich danych osobowych.

PRAWO DO WNESIENIA SPRZECIWU

Osobie, której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych ze względu na jej szczególną sytuację. Sprzeciw można wnieść do Administratora, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazła się osoba, której dane dotyczą,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZTWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W każdym przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Zgodę można cofnąć wysyłając do Administratora email na adres kontakt@bibliaaudio.pl lub korzystając z odnośnika, który każdorazowo zamieszczany będzie w treści wysyłanego przez Administratora emaila lub smsa, jeżeli wysyłanie tego rodzaju korespondencji było przedmiotem zgody.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANUNADZORCZEGO

Każdej osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów